• Map of Regional State of Tigray

ብዛዕባ ትልምን ፋይናንስን ክፈልጥ ዝደሊ ኹሉ ዜጋ አብዚ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክረክብ ይኽእል እዩ። ዘይተሓበረ ነገር እንተሃልዩ ብአድራሻና ሕተቱና መልሲ ንምሃብ ድልዋት ኢና።


ቢሮ ትልምን  ናይ ክልልና መንግስቲ ናይ ገንዘብ ኣታዊ ብዝግባእ ኣብ ምእካብ፣ እዚ ዝተኣከበ ሃፍቲ ዝተሓንፀፀ ፓሊስን ስትራተጂን ብቁዕ ትልሚ መሰረት ብዝገበረ ኣብ ስራሕ ክውዕል ምግባር፣ ናይ ወፃኢ ምምሕዳር፣ ዕደጋን ንብረት መንግስቲ ምምሕዳርን ስርዓት ንምትግባርን ንምክትታልን ዝተጣየሸ መንግስታዊ ቤት ዕዮ እዩተወሳኺ ...

መምርሕታትን ኣዋጃትን ትልምን ፋይናንስን

ጨረታት ትልምን ፋይናንስን ክልል ትግራይ


ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ክልል ትግራይ
© መሰል እዚ ስራሕ ብሕጊ ዝተሓለወ እዩ።
2005 ዓ.ም.

ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ክልል ትግራይ